european_semester_2019Комисията „Фон дер Лайен“ стартира нов цикъл на европейския семестър — първия за мандата си. Комисията представя амбициозна, обновена стратегия за растеж, насочена към насърчаването на устойчива конкурентоспособност с цел изграждане на икономика, която работи за хората и планетата.

В годишната стратегия за устойчив растеж се дава израз на визията, изложена в политическите насоки на председателя Урсула фон дер Лайен. В нея се представя стратегията на политиките във връзка с икономиката и заетостта на ЕС, като устойчивостта и социалното приобщаване биват поставени в центъра на икономическата политика на ЕС в съответствие с приоритетите, залегнали в Европейския зелен пакт, новата стратегия за растеж на Комисията. Тя има за цел да гарантира, че Европа ще продължи да е мястото с най-напредналите системи за социална сигурност в света, ще се превърне в първия континент, неутрален по отношение на климата, и ще бъде динамичен център на иновациите и конкурентоспособното предприемачество. Стратегията ще предостави на Европа средствата, с които да бъде по-амбициозна по отношение на социалната справедливост и просперитета. В по-общ план стратегията за устойчив растеж ще помогне на ЕС и неговите държави членки да постигнат целите за устойчиво развитие на ООН, които Комисията включва за първи път в европейския семестър.

Годишната стратегия за устойчив растеж обхваща четири взаимосвързани и взаимно подсилващи се измерения с цел да се отговори на дългосрочните предизвикателства. Тези измерения следва да ръководят структурните реформи, политиките в областта на заетостта, инвестициите и отговорните фискални политики във всички държави членки, така че да се постигне икономика, която работи за хората и планетата. Четирите измерения са:

– устойчивост на околната среда,

– увеличение на производителността,

– справедливост, както и

– макроикономическа стабилност.

Европейският семестър ще постави по-силен акцент върху устойчивостта на околната среда, като предостави на държавите членки конкретни насоки за това къде са най-необходими структурни реформи и инвестиции за устойчив икономически модел. В рамките на европейския семестър насоките относно политиките също ще спомогнат за повишаване на производителността: те ще насърчават инвестициите и структурните реформи за стимулиране на научните изследвания и иновациите, подобряване на достъпа до финансиране и на функционирането на пазарите на стоки и услуги и премахване на пречките в бизнес средата. Следва да се гарантира справедливост чрез прилагането на социални политики с цел да се осигурят справедливи условия на труд за всички и да се даде възможност на хората да се адаптират към променящите се обстоятелства при настъпването на значителни трансформации. Макроикономическата стабилност следва да се запази, като се спаз