Есенен пакет на европейския семестър: подкрепа за устойчиво и приобщаващо възстановяване

2020-11-28T19:40:07+02:00ноември 19, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисия представи есенния си пакет за икономическата политика, включително становищата относно проектите на бюджетни планове (ПБП) на държавите от еврозоната за 2021 г. и препоръки за политиката за еврозоната. Това е вторият етап от цикъла на европейския семестър за 2021 г., който започна през септември с публикуването на годишната стратегия за устойчив растеж, в основата на която стои концепцията за конкурентоспособна устойчивост. Освен това в стратегията бяха включени стратегически насоки, които държавите членки да използват при изготвянето на своите планове за възстановяване и устойчивост, и беше посочена връзката между Механизма за възстановяване и устойчивост и семестъра. Днешният пакет се основава на икономическата прогноза от есента на 2020 г., изготвена в условията на висока степен на несигурност, според която през 2022 г. икономическото сътресение, причинено от пандемията от коронавирус, ще задържи резултатите в еврозоната и в ЕС на нива, по-ниски от тези преди пандемията.

Становища относно проектите на бюджетни планове на държавите членки от еврозоната

В становищата относно ПБП за 2021 г. са взети предвид продължаващата криза в областта на здравеопазването, високата степен на несигурност и сериозният икономически спад вследствие на пандемията от COVID-19. Предвид задействането на общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж фискалните препоръки, които Съветът отправи през юли 2020 г., бяха от качествено естество. Ето защо в настоящите становища се разглежда по-специално дали планираните бюджетни мерки за подкрепа за 2021 г. са временни и ако това не е така, дали са предвидени компенсаторни мерки.

Комисията прецени, че всички ПБП като цяло съответстват на препоръките на Съвета от 20 юли 2020 г. Повечето мерки се изразяват в подкрепа на икономическата дейност на фона на ситуацията на значителна несигурност. Някои мерки, изложени в проектите на бюджетни планове на Франция, Италия, Литва и Словакия, не изглеждат нито временни, нито съпътствани от компенсаторни мерки. Литва представи своя проект на бюджетен план въз основа на сценарий за запазване на провежданата политика и се приканва да представи актуализиран проект на бюджетен план.

Предвид равнището на техния държавен дълг и големите предизвикателства пред устойчивостта в средносрочен план преди избухването на пандемията от COVID-19, за Белгия, Франция, Гърция, Италия, Португалия и Испания е важно, когато се предприемат съпътстващи бюджетни мерки, да се гарантира запазването на фискалната устойчивост в средносрочен план.

Действия съгласно Пакта за стабилност и растеж по отношение на Румъния

Румъния е подложена на процедурата пр