София, 25 март 2019 г.

Тъй като е все по-вероятно Обединеното кралство да напусне Европейския съюз без споразумение на 12 април, Европейската комисия завърши подготовката си за сценарий на излизане без споразумение. В същото време тя продължава да подкрепя администрациите при техните подготвителни действия и настоятелно призовава всички граждани и предприятия от ЕС да продължат да се информират за последиците от евентуалното реализиране на сценарий на излизане без споразумение, както и да завършат подготовката си за такъв сценарий.

При сценарий на излизане от ЕС без споразумение Обединеното кралство ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености. Цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще спре да се прилага по отношение на Обединеното кралство от този момент нататък. При такъв сценарий отношенията на Обединеното кралство с ЕС ще се уреждат от общото международно публично право, включително правилата на Световната търговска организация. Аналогично гражданите на Обединеното кралство вече няма да бъдат граждани на Европейския съюз. Те ще подлежат на допълнителни проверки, когато пресичат границите, за да влязат в Европейския съюз.

От декември 2017 г. Европейската комисия се подготвя за сценарий на излизане без споразумение. Тя публикува 90 известия за готовност и 3 съобщения и внесе за разглеждане 19 законодателни предложения. Европейският парламент и Съветът са приели или са се договорили за 17 от тях. Понастоящем е в ход официалното приемане от Европейския парламент и от Съвета на всички тези досиета. Очаква се две предложения да бъдат своевременно финализирани от двата съзаконодателя.

Държавите членки се подготвят интензивно и на национално равнище. Тук могат да бъдат намерени преглед на правата на пребиваване в държавите — членки на ЕС-27, както и преки връзки към националните уебсайтове, посветени на готовността.

За да научат повече за начините, по които могат да се подготвят за сценарий на излизане без споразумение, гражданите на ЕС могат да се свържат с Europe Direct по всякакви въпроси: те могат да позвънят безплатно на номер 00 800 6 7 8 9 10 11, независимо от това къде се намират в ЕС, на всеки официален език на ЕС.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.

Източник: Европейската комисия