European Commission logo

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската комисия стартират нов пилотен гаранционен механизъм за подобряване на достъпа до финансиране за физически лица и организации, които искат да инвестират в умения и образование.

С пилотната схема в размер на 50 милиона евро ще се подкрепя финансиране за студенти и учащи, за предприятия, инвестиращи в повишаването на квалификацията на своите служители, и за организации, предоставящи образование и обучение.

Пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е нова инициатива за дългово финансиране, предназначена да стимулира инвестициите в образованието, обучението и уменията — като част от решението как повече хора да намерят работа и да се намери отговор на променящите се потребности на европейската икономика. Тази инициатива е от особено значение в трудното икономическо положение, в което се намират понастоящем европейските граждани и предприятия заради пандемията от коронавирус. С нея ще бъдат подкрепяни предприятията и студентите по време на кризата и след нея, за да се гарантира, че Европа може да се развива и да бъде на челно място в световното технологично развитие, да тласне напред своята икономика на знанието и да ускори икономическото си възстановяване.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаване на европейския ни начин на живот, Маргаритис Скинас, заяви: С потенциал да мобилизира 200 милиона евро под формата на инвестиции за развитие на образованието и уменията, пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е основа за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи общества и икономики, докато ЕС се възстановява от пандемията от COVID-19. С него може да се осигури необходимата подкрепа за развитието на възможности за учене и на умения за някои от най-критичните сектори, като здравеопазването, образованието, сигурността, цифровата и зелената икономика. Отварянето на финансирането за учащи, предприятия и образователни организации ще позволи на възможно най-голям брой хора и предприятия да се възползват от предимствата.

Изпълнителният директор на ЕИФ Ален Годар заяви: Инвестициите в уменията допринасят за растежа, конкурентоспособността и социалното сближаване. Стартираният днес нов пилотен гаранционен механизъм за умения и образование предлага на студентите и на предприятията нови възможности да намерят нужната подкрепа за растеж, като същевременно разглежда предизвикателствата, свързани с цифровите промени и прехода към икономика без въглеродни емисии.­­ Като подобряваме достъпа до възможности за образование и обучение, можем да подпомогнем развитието на работна сила, способна да се адаптира по-лесно към променящата се среда, което е дори още по-важно в настоящите кризисни времена.

В пилотната си фаза механизмът за умения и образование ще предостави гаранция на ЕС в размер до 50 милиона евро, подкрепена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), задействайки дългово финансиране за проекти в област