Ocean Tracker 2019По време на конференцията „Нашият океан“, която ще се проведе в Осло, Норвегия на 23—24 октомври 2019 г., Европейският съюз ще обяви 22 нови ангажимента за по-добро управление на океаните. Освен това ЕС полага началото на „Ocean Tracker“ — интерактивна карта, с която да се проследяват вече поетите от правителствата, предприятията и неправителствените организации ангажименти на стойност 10 милиарда евро.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела ще представлява ЕС на тази конференция и ще отправи призив към разширени действия за управление на океаните: „Устойчивостта на океаните е глобално предизвикателство, което налага междусекторни и международни действия. Настъпил е моментът да преминем към следващото ниво на управление на океаните. С този нов набор от ангажименти и реализацията на „Ocean Tracker“ ЕС доказва водещата си роля по отношение на устойчивостта на океаните“.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица заяви: „Океаните не са само наше общо богатство, но и наше бъдеще. Наша отговорност е да гарантираме, че те са здрави и защитени в целия свят. В бъдещото ни партньорство с държавите от АКТБ ще продължим да действаме като международна движеща сила чрез защита на устойчивото управление на морските ресурси, като в същото време насърчаваме синята икономика и възможностите за подобряване на живота на хората“.

Тези ангажименти са значими действия за укрепване на управлението на океаните, по-специално по отношение на постигането на Програмата до 2030 г. и конкретно цел за устойчиво развитие 14 „Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“. ЕС се ангажира да включва проекти за борба със замърсяването с пластмаси, постигане на по-голяма устойчивост на синята икономика и подобряване на научните изследвания и морското наблюдение.

Карта „Ocean Tracker“ представлява ангажимент, поет през 2017 г., когато ЕС беше домакин на конференцията „Нашият океан“ в Малта, с който ще се гарантира, че напредъкът по всички поети ангажименти е ясно видим.

От своя страна ЕС е поел 77 ангажимента от началото на конференцията „Нашият океан“ през 2014 г. Близо 80 % от всички ангажименти на ЕС са почти или изцяло изпълнени, включително 50 % от съобщенията, направени само през миналата година.

22 нови ангажимента за конференцията „Нашият океан“ на стойност почти 540 милиона евро

Поетите от ЕС 22 ангажимента се състоят от конкретни и целенасочени действия с общ бюджет от почти 540 милиона евро за справяне с основните предизвикателства, свързани с океаните, например изменението на климата, укрепването на базата ни от знания, стимулирането на иновациите и насърчаването на устойчивата синя икономика в рамките на Европа и извън нея.

Подкрепа за научните изследвания в областта на океаните: По Рамковата програма