Ocean Tracker 2019По време на конференцията „Нашият океан“, която ще се проведе в Осло, Норвегия на 23—24 октомври 2019 г., Европейският съюз ще обяви 22 нови ангажимента за по-добро управление на океаните. Освен това ЕС полага началото на „Ocean Tracker“ — интерактивна карта, с която да се проследяват вече поетите от правителствата, предприятията и неправителствените организации ангажименти на стойност 10 милиарда евро.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела ще представлява ЕС на тази конференция и ще отправи призив към разширени действия за управление на океаните: „Устойчивостта на океаните е глобално предизвикателство, което налага междусекторни и международни действия. Настъпил е моментът да преминем към следващото ниво на управление на океаните. С този нов набор от ангажименти и реализацията на „Ocean Tracker“ ЕС доказва водещата си роля по отношение на устойчивостта на океаните“.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица заяви: „Океаните не са само наше общо богатство, но и наше бъдеще. Наша отговорност е да гарантираме, че те са здрави и защитени в целия свят. В бъдещото ни партньорство с държавите от АКТБ ще продължим да действаме като международна движеща сила чрез защита на устойчивото управление на морските ресурси, като в същото време насърчаваме синята икономика и възможностите за подобряване на живота на хората“.

Тези ангажименти са значими действия за укрепване на управлението на океаните, по-специално по отношение на постигането на Програмата до 2030 г. и конкретно цел за устойчиво развитие 14 „Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“. ЕС се ангажира да включва проекти за борба със замърсяването с пластмаси, постигане на по-голяма устойчивост на синята икономика и подобряване на научните изследвания и морското наблюдение.

Карта „Ocean Tracker“ представлява ангажимент, поет през 2017 г., когато ЕС беше домакин на конференцията „Нашият океан“ в Малта, с който ще се гарантира, че напредъкът по всички поети ангажименти е ясно видим.

От своя страна ЕС е поел 77 ангажимента от началото на конференцията „Нашият океан“ през 2014 г. Близо 80 % от всички ангажименти на ЕС са почти или изцяло изпълнени, включително 50 % от съобщенията, направени само през миналата година.

22 нови ангажимента за конференцията „Нашият океан“ на стойност почти 540 милиона евро

Поетите от ЕС 22 ангажимента се състоят от конкретни и целенасочени действия с общ бюджет от почти 540 милиона евро за справяне с основните предизвикателства, свързани с океаните, например изменението на климата, укрепването на базата ни от знания, стимулирането на иновациите и насърчаването на устойчивата синя икономика в рамките на Европа и извън нея.

Подкрепа за научните изследвания в областта на океаните: По Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ще бъдат заделени 250 милиона евро, за да се повишат знанията ни и да се насърчават нови технологии за устойчиво рибарство, борба със замърсяването на морската среда, декарбонизация на корабоплаването и за развиване на синята възобновяема енергия.

Борба със замърсяването на морската среда: Европейската комисия също ще допринесе за борбата със замърсяването на морската среда чрез насърчаването на екологосъобразното корабоплаване. Корабите, които намаляват количеството на отпадъците на борда или обработват отпадъците по друг устойчив начин, ще получават компенсации за тези усилия чрез намаляване на таксата за отпадъци, която трябва да платят при акостиране на пристанище на ЕС.

Насърчаване на синята икономика и иновациите: Над 100 милиона евро ще бъдат заделени за насърчаване на по-нататъшното развитие на устойчива синя икономика в Европа. Това включва инвестиции в дружества, които допринасят за намаляване на въглеродните емисии, укрепване на кръговата икономика и опазване на екосистемите.

Обединяване на усилията в световен мащаб за по-добри резултати: Действията за устойчива синя икономика и по-добро управление на океаните в рамките на ЕС са съпътствани от насърчаване на развитието им извън Съюза. По време на конференцията „Нашият океан“ ЕС ще подпише нова програма за партньорство за осигуряването на 40 милиона евро за подкрепа на устойчиви вериги на стойността в областта на рибарството и аквакултурите в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

Разбиране и адаптиране към изменението на климата:12,8 милиона евро ще бъдат заделени за програма „Коперник“ за наблюдение на морския лед и криосферния климат с цел по-добро разбиране на последиците от изменението на климата в Арктика и Антарктика. Освен това ЕС ще отпусне 9,9 милиона евро за Съвместната тихоокеанска инициатива относно биологичното разнообразие, изменението на климата и устойчивостта, стартирана от Франция за увеличаване на капацитета на 19 тихоокеански държави и територии, които да могат да се адаптират към последиците от изменението на климата и други стресови фактори, както и за опазване и подобряване на биологичното разнообразие.

Контекст

Всяка година конференцията „Нашият океан“ води до конкретни ангажименти от страна на правителствата, предприятията и неправителствените организации. На предишни конференции, организирани от правителствата на Индонезия (2018 г.), ЕС (2017 г.), САЩ (2014 и 2016 г.) и Чили (2015 г.) бяха поети множество ангажименти на стойност милиарди евро. Конференцията „Нашият океан“, състояла се през 2017 г. в Малта, изигра решаваща роля, като мобилизира средства и насърчи действия в областта на океаните в безпрецедентен мащаб.

Ангажиментите са само един от начините, които Европейската комисия използва, за да ускори преминаването към кръгова икономика и постигането на икономика с нулеви въглеродни емисии до 2050 г. Тя прие първата по рода си Обща европейска стратегия за пластмасите и нови Общи правила на ЕС, насочени към 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове и морета, както и във връзка с изгубените и изоставените риболовни уреди. Те бяха съпътствани от кампанията за повишаване на осведомеността „Бъди готов за промяна“, с активната подкрепа на много аквариуми.

Океаните са подложени на силен натиск, а изменението на климата утежнява положението. Специалният доклад относно въздействието на изменението на климата върху океаните и криосферата, издаден на 25 септември, 2019 г. от Междуправителствения комитет по изменение на климата, ясно показва, че океаните могат да останат здрави единствено ако ограничим глобалното затопляне до 1,5°С. Поради това ЕС продължава да приканва към амбициозен подход за изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата и предприема действия по отношение на връзката между изменението на климата и океаните чрез своята Международна стратегия за управление на океаните.

Като се има предвид значимият брой острови и крайбрежни държави в партньорството между ЕС и 79 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предизвикателствата относно океаните са в основата на текущите преговори за бъдещо споразумение между ЕС и държавите от АКТБ (т.нар. преговори след изтичането на Споразумението от Котону). Като част от тези преговори ЕС и държавите от АКТБ неотдавна се споразумяха да засилят сътрудничеството си в международен план, включително по отношение на управлението и опазването на океаните. Този съвместен подход, обхващащ множество континенти, има значителна тежест, защото ЕС и държавите от АКТБ заедно представляват над половината от членовете на ООН.

За повече информация:

Ангажименти на ЕС за конференцията „Нашият океан“ за 2019 г.

Система за проследяване на поетите задължения по конференция „Нашият океан“: „Ocean Tracker“ (разработен от ЕС)

Конференция „Нашият океан“ (Осло, 23—24 октомври 2019 г.)

Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните

Комисарите Мигел Ариас Канете, Кармену Вела и Карлош Моедаш приветстват доклада на ООН за океаните и изменението на климата

ИзточникЕвропейска комисия