По време на пленарната сесия през юни депутатите ще гласуват правна рамка, която дава насоки кои дейности могат да бъдат представяни като устойчиви. Законодателството ще наложи обща класификация в ЕС, ще осигури яснота за компаниите и инвеститорите и ще насърчи ръста на частното финансиране за прехода към икономика, неутрална към климата.

Представители на Парламента и Съвета постигнаха предварително споразумение по законодателния текст през декември 2019 г. Парламентарните комисии по икономически въпроси и околна среда подкрепиха споразумението на 28 май.

Нужда от обща дефиниция

Устойчивото развитие предполага съхраняването на природните ресурси и зачитането на човешките и социалните права. Мерките в областта на климата са особено важни, тъй като климатичните изменения представляват все по-непосредствена заплаха.

Европейският съюз е ангажиран с намаляването на емисиите на парникови газовеЕвропейският зелен пакт, който е водещата инициатива на ЕС в областта на климата, поставя цел за достигане на нулеви нетни емисии до 2050 г.

За да бъде постигната целта, Европа трябва да инвестира в нови технологии. По оценки на Европейската комисия са нужни допълнителни 260 млрд. евро инвестиции на година през следващото десетилетие.

Тези средства не могат да дойдат само от публични институции – частните инвеститори също ще трябва да се намесят и да финансират проекти, които допринасят за климата. Оттук идва и необходимостта за ясни критерии какво се разбира под “устойчиви” и екологосъобразни дейности. В противен случай част от финансирането лесно може да бъде насочено към проекти, които твърдят, че опазват околната среда, но в действителност не го правят.

Някои страни в ЕС вече са започнали да разработват критерии за класификация. Компаниите, които търсят финансиране, и инвеститорите, които имат интерес да подкрепят проекти за устойчиво развитие, ще извлекат ползи от наличието на общи стандарти в ЕС.

Кои икономически дейности са “устойчиви”

Регламентът определя шест екологични цели и обявява, че една икономическа дейност може да бъде класифицирана като екологично устойчива, ако допринася за постигането на някоя от тези цели, без да нанася съществени щети на друга.

Принципът, че една икономическа дейност не може да бъде смятана за устойчива, ако нанася вреди, цели да гарантира, че ползите от тези дейности превишават негативите. Европейската комисия ще трябва да разработи критерии за спазването на принципа. Освен това екологично устойчивите дейности трябва да спазват правата на човека и трудовите права.

Формулираните екологични цели са:

  • смекчаване на изменението на климата (чрез предотвратяване или намаляване на емисиите, или чрез повишаване на поглъщанията на парникови газове);
  • адаптиране към изменението на климата (намаляване или предотвратяване на неблагоприятното въздействие на текущия или очаквания бъдещ климат или на рисковете в тази област);
  • устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
  • преход към “кръгова икономика (дейности, които наблягат на многократното използване и рециклиране на ресурсите);
  • предотвратяване и контрол на замърсяването;
  • защита и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите.

Участниците на финансовите пазари, които продават финансови продукти, и компаниите с над 500 служители ще трябва да обявяват как и до каква степен тяхната дейност допринася за постигането на екологичните цели. Ако те не претендират, че дейността им е екологично устойчива, това също трябва да бъде ясно заявено.

Следващи стъпки

След одобряването на правилата Европейската комисия ще трябва да разработи технически критерии за определянето дали дадена дейност допринася за някоя от целите.

Критерите за първите две цели – смекчаване на изменението на климата и адаптиране – ще трябва да бъдат готови до края на 2020 г., а за останалите крайният срок е краят на 2021 г. Правилата ще започнат да се прилагат една година след установяването на техническите критерии.