С новите насоки (link is external)се препоръчва да се предприемат оперативни и организационни стъпки, за да се поддържат основните транспортни потоци, включително за медицински консумативи и персонал.

Комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян заяви: Въздушният превоз съответства на приблизително 35 % от световната търговия в стойностно изражение и представлява основна част от товарния транспорт. Той поддържа функционирането на глобалните вериги за доставки на повечето от материалите с най-висока стойност и е съществено допълнение към превоза на товари по суша и море. Предлагаме конкретни мерки за поддържане на този вид услуги, включително с пътнически самолети. Чувствителни към фактора време продукти, като например лекарствата, трябва да бъдат придвижени със самолет. Приетите днес насоки съдържат и препоръки за премахване или проява на гъвкавост по отношение на ограниченията за нощни операции или ограниченията на слотовете на летищата, както и специални мерки за персонала за въздушни товарни превози.

Мерките включват подкана към държавите членки да предоставят временни права за допълнителни операции по превоз на товари от държави извън ЕС, ако обикновено се прилагат ограничения, дори тези операции да се извършват с пътнически самолети. Към държавите членки се отправя и препоръка временно да премахнат ограниченията за нощни операции и/или ограниченията на слотовете на летищата за основните операции по въздушен превоз на товари и да улеснят използването на пътнически самолети за превоз само на товари. Екипажите на самолети следва да бъдат освободени от ограничения за пътуване при липса на симптоми.

От основно значение е отворените летища да разполагат с достатъчно капацитет за обработка на въздушни товари и да се въведат специални мерки за транспортния персонал, участващ в превоза на стоки.

Тези извънредни мерки ще се прилагат временно само в периода на свързаната с коронавируса криза.

Всички ограничения, които не са съвместими с правото на Съюза, трябва да бъдат отменени. Комисията също така призовава всички трети държави да се въздържат от ненужни ограничения по отношение на въздушния превоз на товари, и по-специално от такива, които не са съвместими с действащите споразумения. Това отразява общия интерес от запазване на непрекъснатостта на веригата за доставки на стоки, включително на основни стоки като високо специализирани, спешни и критични продукти, например медицински консумативи.

Контекст

Продължаването без прекъсвания на услугите за въздушен превоз на товари е жизненоважно за икономиката и за борбата с коронавируса. Европейските и глобалните вериги за доставки зависят от тези услуги, а чрез въздушните товари следва да е възможно непрекъснато да се доставят продукти като храни, медицински консумативи и други продукти, които са от решаващо значение за функционирането на уязвимите вериги за доставки. В Насоките за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги, п