На свое заседание на Съвета по енергетика министрите на ЕС поеха ангажимент тази зима да намалят потреблението на газ с 15% в знак на солидарност. Намаляването е доброволно, но може да стане задължително, ако бъде обявено състояние на тревога за сигурността на доставките.

В усилията си да повишат сигурността на енергийните доставки в ЕС, днес държавите членки постигнаха политическо споразумение за доброволно намаляване на търсенето на природен газ с 15% тази зима. В регламента на Съвета се предвижда също възможност за обявяване на „състояние на тревога в Съюза“ във връзка със сигурността на доставките, като в такъв случай намалението на търсенето на газ става задължително.

Целта на намалението на търсенето на газ е да се реализират икономии преди зимата, за да се подготвим за възможни прекъсвания на доставките на газ от Русия, която непрекъснато използва енергийните доставки като оръжие.

Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията на Чешката републикаЕС е единен и солидарен. Днешното решение ясно показва, че държавите членки ще се изправят срещу всеки опит на Русия да раздели ЕС, като използва енергийните доставки като оръжие. Приемането за рекордно кратко време на предложението за намаляване търсенето на газ несъмнено укрепи нашата обща енергийна сигурност. Ако пестим газ сега, ще подобрим своята готовност. Зимата ще протече много по-леко за гражданите и промишлеността на ЕС и с много по-ниски разходи.

Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията на Чешката република

Държавите членки се съгласиха с мерки по техен избор между 1 август 2022 г. и 31 март 2023 г. да намалят с 15% своето търсене на газ спрямо средното си потребление за последните пет години.

Като има предвид, че всички страни от ЕС ще положат всички възможни усилия за постигане на намалението, Съветът предвиди някои изключения и възможности за искане на дерогация от целта за задължително намаление, за да се вземе предвид особеното положение на някои държави членки и да се гарантира, че намалението на търсенето на газ действително води до повишаване на сигурността на доставките в ЕС.

Съветът постигна съгласие, че държавите членки, които не са свързани с газовите мрежи на други държави членки, са освободени от задължителното намаляване на търсенето на газ, тъй като няма да могат да освободят съществени количества газ, транспортиран по газопроводи, в полза на други държави членки. Държавите членки, чиито електроенергийни мрежи не са синхронизирани с европейската електроенергийна система и са силно зависими от газа за производството на електроенергия, също са освободени, за да се избегне рискът от криза в доставките на електроенергия.

Държавите членки могат да поискат дерогация, за да адаптират задълженията си за намаляване на търсенето, ако имат ограничени междусистемни връзки с други държави членки и могат да докажат, че капацитетът им за износ по междусистемните връзки или тяхната вътрешна инфраструктура за ВПГ се използва в максимална степен за пренасочване на газ към други държави членки.

Държавите членки могат също да поискат дерогация, ако са преизпълнили своите цели за пълнене на газохранилищата, ако са силно зависими от газа като изходна суровина за критични отрасли или ако тяхното потребление на газ се е увеличило с поне 8% през изминалата година спрямо средното потребление за последните пет години.

Държавите членки се споразумяха да засилят ролята на Съвета при обявяването на „състояние на тревога в Съюза“. Състоянието на тревога ще се обявява с решение за изпълнение на Съвета по предложение на Комисията. Комисията ще представи предложение за обявяване на „състояние на тревога в Съюза“ в случай на значителен риск от сериозен недостиг на газ или изключително голямо търсене на газ, или ако пет или повече държави членки, които са обявили състояние на тревога на национално равнище, поискат това от Комисията.

При избора на мерки за намаляване търсенето на газ държавите членки се споразумяха да отдадат приоритет на мерките, които не засягат защитените клиенти като домакинствата и основните услуги за функционирането на обществото, като например критичните обекти, здравеопазването и отбраната. Възможните мерки включват намаляване на потреблението на газ в електроенергийния сектор, мерки за насърчаване на преминаването към други горива в промишлеността, национални кампании за повишаване на осведомеността, целеви задължения за намаляване на отоплението и охлаждането и пазарни мерки, като например търгове между дружествата.

Държавите членки ще актуализират своите национални планове за действие при извънредни ситуации, в които се определят предвидените мерки за намаляване на търсенето, и редовно ще докладват на Комисията за изпълнението на тези планове.

Регламентът е изключителна и извънредна мярка, предвидена за ограничен период от време. Поради това той ще се прилага в продължение на една година, като до май 2023 г. Комисията ще извърши преглед, за да разгледа възможността за удължаването му с оглед на общото положение с доставките на газ в ЕС.

Договореният днес текст ще бъде официално приет чрез писмена процедура. Писмената процедура ще започне и ще приключи в идните дни след техническа редакция на текста.

Намаляване на търсенето на природен газ с 15% през тази зима

Контекст

ЕС е изправен пред потенциална криза, свързана със сигурността на доставките, вследствие на значителното намаляване на доставките на газ от Русия и сериозния риск от тяхното пълно спиране, за която държавите членки трябва да се подготвят незабавно по координиран начин и в дух на солидарност. Въпреки че понастоящем не всички държави членки са изправени пред значителен риск за сигурността на доставките, сериозните смущения в някои държави членки неизбежно ще засегнат икономиката на ЕС като цяло.

Одобреният днес регламент допълва съществуващите инициативи и законодателство на ЕС, които гарантират, че гражданите могат да се ползват от сигурни доставки на газ и клиентите са защитени срещу сериозни смущения на доставките, по-специално Регламент (ЕС) 2017/1938 относно сигурността на доставките на газ.

Той следва други инициативи, които вече са в ход, за подобряване на устойчивостта и сигурността на доставките на газ в ЕС, в т.ч. регламента относно съхранението на газ, създаването на енергийна платформа на ЕС за съвместни покупки и мерките, изброени в REPowerEU.

Текст на политическото споразумение по регламент на Съвета за намаляване на потреблението на газ (достъпен скоро)