Правителствата, които се намесват в съдебната система или не успяват да се справят с измамите и корупцията, рискуват замразяване на средствата от ЕС, според проект на законодателен акт, одобрен от ЕП в четвъртък.

С подкрепата на група от независими експерти Европейската комисия ще трябва да установява „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ и да взема решения за мерки, които биха могли да включват замразяване на плащанията от бюджета на ЕС или намаляване на предварителното финансиране. Решенията ще бъдат изпълнявани едва след като бъдат одобрени от Парламента и Съвета. След като държавата членка коригира дефицитите, установени от Комисията, Парламентът и министрите на ЕС ще могат да отблокират средствата.

Независими експерти ще подпомагат Европейската комисия

Европейската комисия може да установи, че върховенството на закона е застрашено, ако едно или повече от изброените по-долу е отслабено:

  • правилно функциониране на органите на държавата членка, изпълняваща бюджета на ЕС;
  • добро функциониране на органите, извършващи финансов контрол;
  • правилно разследване на измами, включително данъчни измами, корупция и други нарушения във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС;
  • ефективен съдебен контрол от независим съд;
  • събиране на неправомерно изплатените средства;
  • предотвратяване и санкциониране на отклоняването от данъчно облагане и данъчна конкуренция;
  • сътрудничество с Европейската служба за борбата с измамите и ако e приложимо, с Европейската прокуратура.

С цел подпомагане на Европейската комисия група от независими експерти по конституционно право и финансови въпроси, включваща един експерт, назначен от националния парламент на всяка държава членка, и п