Правителствата, които се намесват в съдебната система или не успяват да се справят с измамите и корупцията, рискуват замразяване на средствата от ЕС, според проект на законодателен акт, одобрен от ЕП в четвъртък.

С подкрепата на група от независими експерти Европейската комисия ще трябва да установява „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ и да взема решения за мерки, които биха могли да включват замразяване на плащанията от бюджета на ЕС или намаляване на предварителното финансиране. Решенията ще бъдат изпълнявани едва след като бъдат одобрени от Парламента и Съвета. След като държавата членка коригира дефицитите, установени от Комисията, Парламентът и министрите на ЕС ще могат да отблокират средствата.

Независими експерти ще подпомагат Европейската комисия

Европейската комисия може да установи, че върховенството на закона е застрашено, ако едно или повече от изброените по-долу е отслабено:

 • правилно функциониране на органите на държавата членка, изпълняваща бюджета на ЕС;
 • добро функциониране на органите, извършващи финансов контрол;
 • правилно разследване на измами, включително данъчни измами, корупция и други нарушения във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС;
 • ефективен съдебен контрол от независим съд;
 • събиране на неправомерно изплатените средства;
 • предотвратяване и санкциониране на отклоняването от данъчно облагане и данъчна конкуренция;
 • сътрудничество с Европейската служба за борбата с измамите и ако e приложимо, с Европейската прокуратура.

С цел подпомагане на Европейската комисия група от независими експерти по конституционно право и финансови въпроси, включваща един експерт, назначен от националния парламент на всяка държава членка, и пет, посочени от Европейския парламент, ще оценява ситуацията във всички държави членки ежегодно и ще прави заключенията си обществено достояние.

Защита на крайните бенефициенти

В зависимост от обхвата на нарушенията и процедурата за управление на бюджета Комисията може да вземе решение относно една или няколко мерки, включително:

 • прекратяване на финансови ангажименти;
 • забавяне на сроковете за плащане;
 • намаляване на предварителното финансиране; и
 • замразяване на плащания.

Освен ако решението не посочва друго, правителствата ще продължат да бъдат задължени да изпълняват съответната програма на ЕС или да финансират и извършват плащания към крайни бенефициенти като изследователи или организации на гражданското общество. Комисията ще трябва да подпомага бенефициентите и да се стреми да гарантира, че те получават дължимите суми.

Наред с вземането на решения относно мерките Комисията ще представя на Парламента и на министрите от ЕС предложение за прехвърляне на сумата, която съответства на стойността на предложените мерки, към бюджетния резерв. Решението ще влиза в сила след четири седмици, освен ако Парламентът, гласуващ с мнозинство от подадените гласове, или Съветът на ЕС, действащ с квалифицирано мнозинство (така че нито една държава членка да не може да блокира решението), го измени или отхвърли. След като Европейската комисията установи, че нарушенията са преустановени, блокираната сума ще бъде размразена по същата процедура.

Цитати

Неджми Али (АЛДЕ, България) отбеляза: „За да може да бъде постигната ефективната защита на бюджета и финансовите интереси на ЕС, в следващата МФР (2021-2027) е необходим нов регламент, който да действа не като механизъм за санкции, а по-скоро като инструмент, гарантиращ доброто финансово управление.

За да бъдат дадени допълнителни гаранции за защита на крайните получатели на финансов ресурс или бенефициентите, в регламента са представени редица мерки. Комисията следва да гарантира, че поетите задължения от която и да е институция или страна членка ще бъдат изплатени на бенефициентите“.

Следващи стъпки

Парламентът одобри правилата с 397 гласа „за“ срещу, 158 гласа „против“ и с 69 „въздържал се“. Евродепутатите могат да започнат преговори по окончателния текст с министрите от ЕС, които все още не са приели позицията си.

Бързи факти

Предложението за регламент за „защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки“ е неразделна част от пакета за дългосрочния бюджет на ЕС – Многогодишната финансова рамка за 2021 – 2027 г.

Допълнителна информация

Процедурни стъпки

Приетият текст (17.01.2019)

Видеозапис от дебата (16.01.2019)

Източник: Европейски парламент