Проблемите с производството на храни

Макар че въвеждането на “зелени коридори” за преминаването на важни стоки през границите на държавите членки реши част от трудностите с преноса на селскостопански стоки, пред фермерите и рибовъдния сектор стоят други сериозни проблеми.

Селскостопанските производители изпитват недостиг на работна сила поради временното спиране на движението на сезонни работници. Макар че Комисията заяви, че те могат да се считат за критично важни работници, много от тях предпочитат да си останат по домовете. Затварянето на хотели и ресторанти пък доведе до загубата на важни клиенти.

Подкрепа за рибарството

По време на пленарното заседание на 17 април Парламентът одобри финансова помощ за засегнати рибарски общности и стопанства. Те се сблъскват с логистични проблеми в пристанищата, увеличени разходи за превоз, ограничения на търговията със страни извън ЕС, спад на цените и загуба на пазари и проблеми с безопасността на екипажа.

Приетите мерки включват по-големи възможности за предоставяне на държавна помощ и подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Държавите членки ще могат да осигуряват помощ на:

  • риболовци за временното спиране на тяхната дейност;
  • на рибовъди за временното спиране или намаляване на производството;
  • организации на производителите за временното съхраняване на рибни продукти.

Как ЕС помага на