Грижа за най-уязвимите сред нас 

Епидемията от COVID-19 прави по-трудно осигуряването на храна и материална помощ за най-уязвимите хора в обществото. В същото време те продължават да разчитат на подкрепа. За да гарантира, че помощта ще продължи да достига до тези хора дори в условия на социално дистанциране, Парламентът одобри промени на 17 април 2020 г. в правилата на Фонда за европейско подпомагане за най-нуждаещеите се лица.

Националните власти ще могат да изменят схемите за оказване на помощ с цел намаляване на риска от заразяване. Хранителните и материалните помощи например ще могат да бъдат предоставяни чрез ваучери. Където е необходимо, на хората, които доставят помощи, ще трябва да бъде осигурено предпазно облекло.

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
  • Фондът е създаден през 2014 г., за да подпомага борбата с най-тежките форми на бедност в ЕС: хора, които гладуват, бедни деца, бездомни
  • Фондът осигурява основни продукти на хората в нужда – храна, облекло, обувки, тоалетни принадлежности, но също така насърчава социалното приобщаване чрез оказване на психологическа подкрепа, езикови курсове и др.
  • Подкрепата се предоставя чрез партньорски организации и се адаптира към местните нужди и приоритети. Например, в България фондът си сътрудничи с общинските власти в Габрово за предоставянето на евтино обедно меню за нуждаещи се хора в града.
  • Вноската на ЕС за фонда за 2014-2020 г. е 3,8 млрд. евро. Държавите членки съфинанират поне 15% от разходите за програмите.

Съгласно промените, одобрени от Парламента, държавите членки ще могат да поискат 100% финансиране на проектите от бюджета на ЕС между юли 2020 и юни 2021 г.

Научете какви други мерки предприема ЕС за борба с епидемията.

 

    

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded.
I Accept

Covid-19: спешна подкрепа за селските стопани и рибарите в ЕС

Европейският съюз приема мерки за подпомагане на селските стопани и рибарите, засегнати от кризата с коронавируса, за да могат те да осигурят нужните храни.

fisherman with a fish box inside a fishing boat

Проблемите с производството на храни

Макар че въвеждането на “зелени коридори” за преминаването на важни стоки през границите на държавите членки реши част от трудностите с преноса на селскостопански стоки, пред фермерите и рибовъдния сектор стоят други сериозни проблеми.

Селскостопанските производители изпитват недостиг на работна сила поради временното спиране на движението на сезонни работници. Макар че Комисията заяви, че те могат да се считат за критично важни работници, много от тях предпочитат да си останат по домовете. Затварянето на хотели и ресторанти пък доведе до загубата на важни клиенти.

Подкрепа за рибарството

По време на пленарното заседание на 17 април Парламентът одобри финансова помощ за засегнати рибарски общности и стопанства. Те се сблъскват с логистични проблеми в пристанищата, увеличени разходи за превоз, ограничения на търговията със страни извън ЕС, спад на цените и загуба на пазари и проблеми с безопасността на екипажа.

Приетите мерки включват по-големи възможности за предоставяне на държавна помощ и подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Държавите членки ще могат да осигуряват помощ на:

  • риболовци за временното спиране на тяхната дейност;
  • на рибовъди за временното спиране или намаляване на производството;
  • организации на производителите за временното съхраняване на рибни продукти.

Как ЕС помага на селските стопани?

Парламентарната комисия по земеделие приветства на 15 парил плановете на Комисията за подпомагане на селскостопанския сектор, но призова за по-целенасочени мерки и активиране на кризисния резерв за подкрепа на сектора. Според депутатите селскостопанската политика ще има нужда от адекватна дългосрочна бюджетна подкрепа след овладяването на кризата.

Сред мерките, предложени от Комисията, е преразпределянето на неизползвани земеделски средства за борба с последиците от кризата, както и отпускането на заеми или гаранции при изгодни условия за покриване на оперативни разходи до 200 000 евро.

Европейската комисия също така предлага да бъде намален броят на физическите проверки във фермите и от средата на октомври да бъдат увеличени авансите на директните плащания и плащанията за развитие на селските райони.

Страните в ЕС също така са призовани да третират сезонните работници, които сеят, отглеждат или събират реколти, като критично важни работници, и да обменят информация за нуждите си, както и да подпомагат лесното им преминаване през границите.

Научете какви други мерки предприема ЕС за борба с епидемията.

    

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded.
I Accept

ЕС стартира нова пилотна схема в размер на 50 милиона евро за развиване на уменията и образованието в Европа

European Commission logo

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската комисия стартират нов пилотен гаранционен механизъм за подобряване на достъпа до финансиране за физически лица и организации, които искат да инвестират в умения и образование.

С пилотната схема в размер на 50 милиона евро ще се подкрепя финансиране за студенти и учащи, за предприятия, инвестиращи в повишаването на квалификацията на своите служители, и за организации, предоставящи образование и обучение.

Пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е нова инициатива за дългово финансиране, предназначена да стимулира инвестициите в образованието, обучението и уменията — като част от решението как повече хора да намерят работа и да се намери отговор на променящите се потребности на европейската икономика. Тази инициатива е от особено значение в трудното икономическо положение, в което се намират понастоящем европейските граждани и предприятия заради пандемията от коронавирус. С нея ще бъдат подкрепяни предприятията и студентите по време на кризата и след нея, за да се гарантира, че Европа може да се развива и да бъде на челно място в световното технологично развитие, да тласне напред своята икономика на знанието и да ускори икономическото си възстановяване.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаване на европейския ни начин на живот, Маргаритис Скинас, заяви: С потенциал да мобилизира 200 милиона евро под формата на инвестиции за развитие на образованието и уменията, пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е основа за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи общества и икономики, докато ЕС се възстановява от пандемията от COVID-19. С него може да се осигури необходимата подкрепа за развитието на възможности за учене и на умения за някои от най-критичните сектори, като здравеопазването, образованието, сигурността, цифровата и зелената икономика. Отварянето на финансирането за учащи, предприятия и образователни организации ще позволи на възможно най-голям брой хора и предприятия да се възползват от предимствата.

Изпълнителният директор на ЕИФ Ален Годар заяви: Инвестициите в уменията допринасят за растежа, конкурентоспособността и социалното сближаване. Стартираният днес нов пилотен гаранционен механизъм за умения и образование предлага на студентите и на предприятията нови възможности да намерят нужната подкрепа за растеж, като същевременно разглежда предизвикателствата, свързани с цифровите промени и прехода към икономика без въглеродни емисии.­­ Като подобряваме достъпа до възможности за образование и обучение, можем да подпомогнем развитието на работна сила, способна да се адаптира по-лесно към променящата се среда, което е дори още по-важно в настоящите кризисни времена.

В пилотната си фаза механизмът за умения и образование ще предостави гаранция на ЕС в размер до 50 милиона евро, подкрепена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), задействайки дългово финансиране за проекти в областта на уменията и образованието в Европа с цел мобилизиране на средства в общ размер от над 200 милиона евро. Заинтересованите финансиращи институции или доставчици на образование и обучение могат да кандидатстват, за да станат финансови посредници и да участват в схемата, като отговорят на откритата покана за изразяване на интерес(link is external), публикувана от ЕИФ. Подборът на финансовите посредници се управлява от ЕИФ.

ЕИФ ще осигури безвъзмездна ограничена гаранция за първа „загуба“ с определен праг (или насрещна гаранция) на подбрани финансови посредници, които съставят нови портфейли за дългово финансиране за студенти и предприятия. Допустимите студенти и предприятия ще имат достъп до различни видове финансиране (например заеми, разсрочени плащания, заеми, свързани с доходите и т.н.) чрез специални финансови посредници, като например финансови институции, университети и центрове за професионално обучение, ползващи гаранция от ЕС. В крайна сметка, благодарение на гаранцията крайните бенефициери ще разполагат с по-лесен достъп до финансиране и при по-добри условия.

Инициативата ще бъде пилотна през 2020 г., но целта е тя да се превърне в интегриран европейски финансов инструмент след 2020 г. в рамките на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (2021—2027 г.). Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси също ще предостави подкрепа за изграждане на капацитет, за да спомогне за насърчаване на пилотната схема.

Контекст

Целта на пилотния гаранционен механизъм за умения и образование е да подкрепя следните крайни бенефициери:

Физически лица (студенти и учащи), които искат да продължат да учат и да усъвършенстват своите умения в академична среда, чрез професионално обучение, учене през целия живот и други форми на образование, включително чрез цифрови средства. С пилотния гаранционен механизъм ще се подкрепя също така мобилността на студенти и учащи, които следват образователни програми в друга държава членка, различна от тази, в която пребивават.

Европейски предприятия, които допринасят за тези усилия за развитие на умения и ги улесняват, като инвестират в подобряване на набора от умения и в използването на уменията на своите служители. Това спомага за повишаване на конкурентоспособността и производителността на предприятието, като същевременно се запазват работните места.

Европейски организации, които са активни в областта на развитието на умения, обучението и образованието или разработват проекти в областта на образованието. Тяхната цел е значителното подобряване на екосистемата на предлагането на услуги в областта на образованието, обучението и уменията, включително чрез цифрови средства. В тази категория са включени и детските градини, услугите в ранна детска възраст и други подобни организации.

За повече информация:

Покана за изразяване на интерес(link is external)

Уебсайт на ЕФСИ(link is external)

Мерки на ЕС във връзка с коронавируса

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси

Източник: Европейска комисия