Грижа за най-уязвимите сред нас 

Епидемията от COVID-19 прави по-трудно осигуряването на храна и материална помощ за най-уязвимите хора в обществото. В същото време те продължават да разчитат на подкрепа. За да гарантира, че помощта ще продължи да достига до тези хора дори в условия на социално дистанциране, Парламентът одобри промени на 17 април 2020 г. в правилата на Фонда за европейско подпомагане за най-нуждаещеите се лица.

Националните власти ще могат да изменят схемите за оказване на помощ с цел намаляване на риска от заразяване. Хранителните и материалните помощи например ще могат да бъдат предоставяни чрез ваучери. Където е необходимо, на хората, които доставят помощи, ще трябва да бъде осигурено предпазно облекло.

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
  • Фондът е създаден през 2014 г., за да подпомага борбата с най-тежките форми на бедност в ЕС: хора, които гладуват, бедни деца, бездомни
  • Фондът осигурява основни продукти на хората в нужда – храна, облекло, обувки, тоалетни принадлежности, но също така насърчава социалното приобщаване чрез оказване на психологическа подкрепа, езикови курсове и др.
  • Подкрепата се предоставя чрез партньорски организации и се адаптира към местните нужди и приоритети. Например, в България фондът си сътрудничи с общинските власти в Габрово за предоставянето на евтино обедно меню за нуждаещи се хора в града.
  • Вноската на ЕС за фонда за 2014-2020 г. е 3,8 млрд. евро. Държавите членки съфинанират поне 15% от разходите за програмите.

Съгласно промените, одобрени от Парламента, държавите членки ще могат да поискат 100% финансиране на проектите от бюджета на ЕС между юли 2020 и юни 2021 г.

Научете какви други мерки предприема ЕС за борба с епидемията.

 

    

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded.
I Accept

Covid-19: спешна подкрепа за селските стопани и рибарите в ЕС

Европейският съюз приема мерки за подпомагане на селските стопани и рибарите, засегнати от кризата с коронавируса, за да могат те да осигурят нужните храни.

fisherman with a fish box inside a fishing boat

Проблемите с производството на храни

Макар че въвеждането на “зелени коридори” за преминаването на важни стоки през границите на държавите членки реши част от трудностите с преноса на селскостопански стоки, пред фермерите и рибовъдния сектор стоят други сериозни проблеми.

Селскостопанските производители изпитват недостиг на работна сила поради временното спиране на движението на сезонни работници. Макар че Комисията заяви, че те могат да се считат за критично важни работници, много от тях предпочитат да си останат по домовете. Затварянето на хотели и ресторанти пък доведе до загубата на важни клиенти.

Подкрепа за рибарството

По време на пленарното заседание на 17 април Парламентът одобри финансова помощ за засегнати рибарски общности и стопанства. Те се сблъскват с логистични проблеми в пристанищата, увеличени разходи за превоз, ограничения на търговията със страни извън ЕС, спад на цените и загуба на пазари и проблеми с безопасността на екипажа.

Приетите мерки включват по-големи възможности за предоставяне на държавна помощ и подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Държавите членки ще могат да осигуряват помощ на:

  • риболовци за временното спиране на тяхната дейност;
  • на рибовъди за временното спиране или намаляване на производството;
  • организации на производителите за временното съхраняване на рибни продукти.

Как ЕС помага на селските стопани?

Парламентарната комисия по земеделие приветства на 15 парил плановете на Комисията за подпомагане на селскостопанския сектор, но призова за по-целенасочени мерки и активиране на кризисния резерв за подкрепа на сектора. Според депутатите селскостопанската политика ще има нужда от адекватна дългосрочна бюджетна подкрепа след овладяването на кризата.

Сред мерките, предложени от Комисията, е преразпределянето на неизползвани земеделски средства за борба с последиците от кризата, както и отпускането на заеми или гаранции при изгодни условия за покриване на оперативни разходи до 200 000 евро.

Европейската комисия също така предлага да бъде намален броят на физическите проверки във фермите и от средата на октомври да бъдат увеличени авансите на директните плащания и плащанията за развитие на селските райони.

Страните в ЕС също така са призовани да третират сезонните работници, които сеят, отглеждат или събират реколти, като критично важни работници, и да обменят информация за нуждите си, както и да подпомагат лесното им преминаване през границите.

Научете какви други мерки предприема ЕС за борба с епидемията.

    

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded.
I Accept

ЕС стартира нова пилотна схема в размер на 50 милиона евро за развиване на уменията и образованието в Европа

European Commission logo

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската комисия стартират нов пилотен гаранционен механизъм за подобряване на достъпа до финансиране за физически лица и организации, които искат да инвестират в умения и образование.

С пилотната схема в размер на 50 милиона евро ще се подкрепя финансиране за студенти и учащи, за предприятия, инвестиращи в повишаването на квалификацията на своите служители, и за организации, предоставящи образование и обучение.

Пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е нова инициатива за дългово финансиране, предназначена да стимулира инвестициите в образованието, обучението и уменията — като част от решението как повече хора да намерят работа и да се намери отговор на променящите се потребности на европейската икономика. Тази инициатива е от особено значение в трудното икономическо положение, в което се намират понастоящем европейските граждани и предприятия заради пандемията от коронавирус. С нея ще бъдат подкрепяни предприятията и студентите по време на кризата и след нея, за да се гарантира, че Европа може да се развива и да бъде на челно място в световното технологично развитие, да тласне напред своята икономика на знанието и да ускори икономическото си възстановяване.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаване на европейския ни начин на живот, Маргаритис Скинас, заяви: С потенциал да мобилизира 200 милиона евро под формата на инвестиции за развитие на образованието и уменията, пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е основа за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи общества и икономики, докато ЕС се възстановява от пандемията от COVID-19. С него може да се осигури необходимата подкрепа за развитието на възможности за учене и на умения за някои от най-критичнит