Европейските институции постигнаха частично политическо споразумение по Европейския фонд за отбрана, който ще стимулира иновативната и конкурентоспособна отбранителна индустриална база и ще допринесе за стратегическата автономност на Съюза, което предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета.

В свят на задълбочаваща се нестабилност и растящи трансгранични заплахи за нашата сигурност, нито една страна не може сама да се справи с тях. Ето защо Комисията „Юнкер“ полага безпрецедентни усилия за да предпази и защити европейските граждани. Предложеният от Комисията през юни 2018 г. като част от Дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейски фонд за отбрана е част от тези инициативи за укрепване на капацитета на ЕС за защита на неговите граждани.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Това е важна стъпка напред в превръщането на европейското сътрудничество в областта на отбраната в реалност. Европейският фонд за отбрана ще помогне на държавите членки да извлекат по-голяма стойност от парите на данъкоплатците, да насърчат развитието на една силна и иновативна отбранителна промишленост и да укрепят автономността на ЕС и нейните водещи позиции в областта на отбранителните технологии.“

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, допълни: „Това споразумение е още един важен градивен елемент от полаганите усилия в името на това Европа да стане още по-силен гарант на сигурност за своите граждани. Фондът ще насърчава технологичните иновации и сътрудничеството в европейския сектор на отбраната, така че Европа да разполага с авангардни и оперативно съвместими отбранителни технологии и оборудване в нови области, като например изкуствения интелект, криптирания софтуер, технологиите за безпилотни летателни апарати или спътниковите комуникации.“

Постигнато бе споразумение по следните ключови елементи, чието окончателно официално приемане от Европейския парламент и от Съвета предстои:

 • Фондът ще предоставя подкрепа през целия цикъл на промишлена разработка, като се започне от научните изследвания, се мине през разработката на прототипи и се стигне до сертифицирането.
 • Фондът ще финансира проекти за съвместни изследвания, предимно чрез отпускане на безвъзмездни средства.
 • Отвъд етапа на научни изследвания и проектиране, на който етап е възможно финансиране до 100 %, средства от бюджета на ЕС ще бъдат на разположение, за да допълват инвестициите на държавите членки чрез съфинансиране на разходите за разработване на прототипи (до 20 %) и свързаните с това дейности по изпитване, окачествяване и сертифициране (до 80 %).
 • Фондът ще предоставя стимули за проекти, предвиждащи трансгранично участие от страна на многобройните МСП и дружества със средна пазарна капитализация във веригата на доставки в отбраната, като предоставя по-високи проценти на финансиране.
 • Проекти в контекста на европейското постоянно структурирано сътрудничество (ПСС), ако отговарят на условията за допустимост, могат да получават съфинансиране с допълнителен бонус от 10 %, но финансирането няма да е автоматично.
 • Проектите ще бъдат определяни в съответствие с отбранителните приоритети, договорени от държавите членки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, и по-специално в контекста на плана за развитие на способностите (ПРС), но регионалните и международните приоритети, например в рамките на НАТО, може също да се вземат предвид.
 • Само съвместни проекти, предвиждащи участието на най-малко три отговарящи на условията субекта от поне три държави членки или асоциирани държави, по принцип ще могат да ползват тези ресурси.
 • Най-малко 4 % и най-много 8 % от бюджета ще бъдат заделени за дисруптивни високорискови иновации, които ще укрепят технологичното лидерство на Европа в дългосрочен план и нейната автономност в областта на отбраната.
 • По принцип само субекти, които са установени в ЕС или в асоциирани държави и върху които не упражняват контрол трети държави или правни субекти от трети държави, отговарят на условията за финансиране. Дъщерни предприятия в Съюза на дружества от трети държави ще могат по изключение да бъдат допускани до финансиране при определени условия, така че да се гарантира, че няма да бъдат застрашени интересите на ЕС и на държавите членки в областта на сигурността и отбраната. Субекти, установени извън ЕС, няма да получават финансиране от ЕС, но могат да участват в проекти за сътрудничество. По този начин ЕС не изключва никого от ползване на ресурси от Европейския фонд за отбрана, но определя условия за получаване на финансиране, които са сходни с тези, с които дружествата от ЕС се сблъскват на пазарите на трети държави.

Следващи стъпки

Предварителното политическо споразумение, постигнато от Европейския парламент, Съвета и Комисията в рамките на тристранните преговори, предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. Бюджетните аспекти и някои свързани с това хоризонтални разпоредби на бъдещия Европейски фонд за отбрана са предмет на цялостното споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, предложен от Комисията през май 2018 г.

Контекст

В политическите си насоки от юни 2014 г. председателят Юнкер възведе като приоритет укрепването на сигурността на европейските граждани. В своята реч за състоянието на Съюза през 2016 г. той обяви създаването на Европейски фонд за отбрана.

Оттогава насам Европейската комисия, под ръководството на председателя Юнкер и с подкрепата на държавите членки, предприема стъпки за конкретизиране на сътрудничеството в областта на отбраната в рамките на бюджета на ЕС.

Комисията вече положи основите за това в рамките на настоящия бюджетен период на ЕС, който завършва през 2020 г. За първи път в европейската история ЕС насърчава европейското сътрудничество в областта на отбраната с бюджетен пакет от 590 милиона евро (90 милиона евро за научни изследвания през периода 2017—2019 г. и 500 милиона евро за разработване на оборудване и технологии през периода 2019—2020 г.).

 • Сътрудничеството за научни изследвания в областта на отбраната вече се материализира. Сред първите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по линия на бюджета за 2017 г. е научноизследователският проект Океан2020, който обединява 42 партньори от 15 държави от ЕС и подпомага мисиите за морско наблюдение, като за целта в извършваните от флотата операции ще се използват безпилотни летателни апарати и безпилотни подводници. През следващите седмици Комисията ще обяви следващите съвместни научноизследователски проекти в областта на отбраната по линия на бюджета за 2018 г. и ще представи работната програма и последна покана за представяне на предложения в рамките на оставащия бюджетен транш за 2019 г.
 • Комисията официално е започнала работа с държавите членки за финансиране на съвместни промишлени проекти в областта на отбраната. В съответствие със становищата на държавите членки след няколко седмици Комисията ще приеме първата по рода си работна програма във връзка с Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) за съфинансиране на съвместни промишлени проекти в областта на отбраната по линия на бюджета на ЕС за периода 2019—2020 г.

На базата на тези две пилотни програми и на разширяване на мащаба на първоначалното финансиране, през юни 2018 г. Комисията предложи истински европейски фонд за отбрана, чийто бюджет възлиза на 13 милиарда евро, по линия на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, и който ще обхване както научните изследвания, така и развитието на отбранителните способности.

Европейският фонд за отбрана ще допълва други програми на ЕС, предложени от Комисията, и по-специално заделения за Механизма за свързване на Европа специален бюджет от 6,5 милиарда евро с цел усъвършенстване на стратегическата транспортна инфраструктура в ЕС, така че тя да отговаря на изискванията за военна мобилност, както и предложената нова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, чийто бюджет възлиза на 100 милиарда евро.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_bg.htm