Европейските институции постигнаха частично политическо споразумение по Европейския фонд за отбрана, който ще стимулира иновативната и конкурентоспособна отбранителна индустриална база и ще допринесе за стратегическата автономност на Съюза, което предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета.

В свят на задълбочаваща се нестабилност и растящи трансгранични заплахи за нашата сигурност, нито една страна не може сама да се справи с тях. Ето защо Комисията „Юнкер“ полага безпрецедентни усилия за да предпази и защити европейските граждани. Предложеният от Комисията през юни 2018 г. като част от Дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейски фонд за отбрана е част от тези инициативи за укрепване на капацитета на ЕС за защита на неговите граждани.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Това е важна стъпка напред в превръщането на европейското сътрудничество в областта на отбраната в реалност. Европейският фонд за отбрана ще помогне на държавите членки да извлекат по-голяма стойност от парите на данъкоплатците, да насърчат развитието на една силна и иновативна отбранителна промишленост и да укрепят автономността на ЕС и нейните водещи позиции в областта на отбранителните технологии.“

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, допълни: „Това споразумение е още един важен градивен елемент от полаганите усилия в името на това Европа да стане още по-силен гарант на сигурност за своите граждани. Фондът ще насърчава технологичните иновации и сътрудничеството в европейския сектор на отбраната, така че Европа да разполага с авангардни и оперативно съвместими отбранителни технологии и оборудване в нови области, като например изкуствения интелект, криптирания софтуер, технологиите за безпилотни летателни апарати или спътниковите комуникации.“

Постигнато бе споразумение по следните ключови елементи, чието окончателно официално приемане от Европейския парламент и от Съвета предстои:

  • Фондът ще предоставя подкрепа през целия цикъл на промишлена разработка, като се започне от научните изследвания, се мине през разработката на прототипи и се стигне до сертифицирането.
  • Фондът ще финансира проекти за съвместни изследвания, предимно чрез отпускане на безвъзмездни средства.
  • Отвъд етапа на научни изследвания и проектиране, на който етап е възможно финансиране до 100 %, средства от бюджета на ЕС ще бъдат на разположение, за да допълват инвестициите на държавите членки чрез съфинансиране на разходите за разработване на прототипи (до 20 %) и свързаните с това дейности по изпитване, окачествяване и сертифициране (до 80 %).
  • Фо