Брюксел, 20 септември 2019 r.

Днес повече от 100 партньори от публичния и частния сектор, чиято дейност е по протежение на цялата верига на стойността при пластмасите, ще подпишат декларацията на Алианса за кръгова употреба на пластмасите, който насърчава доброволните действия в подкрепа на един добре работещ пазар на рециклирани пластмаси в ЕС.

В декларацията се посочват начините, по които Алиансът ще постигне целта до 2025 г. десет милиона тона рециклирана пластмаса ежегодно да се използват за производството на нови продукти в Европа. Целта беше определена от Европейската комисия през 2018 г. в приетата от нея Стратегия за пластмасите като част от усилията за насърчаване на рециклирането на пластмаси в Европа.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: Приветствам горещо ангажимента на сектора да преосмисли начина, по който произвеждаме и използваме пластмаси. Ефикасното рециклиране на пластмасите ще ни осигури чиста планета и ще подкрепи борбата с изменението на климата, тъй като изкопаемите горива от производствения цикъл ще бъдат заместени от отпадъчната пластмаса.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Бенковска от своя страна заяви: Пред нас се разкрива възможността да превърнем нашата промишленост в световен лидер в рециклираните пластмаси. Трябва да се възползваме пълноценно от нея, за да съхраним околната среда, да създадем нови работни места в сектора и да запазим конкурентоспособността си.

В декларацията, която подписват малки и средни предприятия, големи корпорации, сдружения на бизнеса, стандартизатори, научноизследователски организации и местни и национални органи, е заложена целта за 10 милиона тона рециклирана пластмаса и се призовава за преминаване към нулеви пластмасови отпадъци в природата и към нулево депониране на пластмаси. В нея са предвидени конкретни действия за постигане на целта, включително:

  • подобряване на проектните решения на пластмасовите изделия, така че да бъдат годни за рециклиране и използване на повече рециклирани пластмаси;
  • идентифициране на местата с неоползотворен потенциал за по-активно събиране, сортиране и рециклиране на пластмасови отпадъци в целия ЕС и на тези с недостиг на инвестиции;
  • разработване на програма за научноизследователска и развойна дейност в областта на кръговата употреба на пластмасите;
  • изграждане на прозрачна и надеждна система за следене на потоците пластмасови отпадъци в ЕС.

Следващи стъпки

На уебсайта на Комисията декларацията на Алианса ще продължи да бъде достъпна и отворена за подписване от нови заинтересовани страни, по-специално публични органи от цяла Европа.

Сдруженията на бизнеса и фирмите също се призовават да представят доброволни ангажименти за използване или производство на повече рециклирана пластмаса. Повече информация заинтересованите страни могат да получат от електронна поща GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu

Контекст

Потенциалът за рециклиране на пластмасови отпадъци в ЕС все още е до голяма степен неоползотворен, особено в сравнение с други материали, като хартия, стъкло или метал. От събираните ежегодно в Европа 27 милиона тона пластмасови отпадъци по-малко от една трета достига заводите за рециклиране. Поради това през 2016 г. в Европа са продадени под 4 милиона тона рециклирани пластмаси, което е едва 8 % от пазара на пластмаси в ЕС. Като се присъединява към целта на ЕС до 2025 г. в ЕС да се продават 10 милиона тона рециклирани пластмаси, Алиансът за кръгова употреба на пластмасите се ангажира да спомогне за разширяването на пазара на рециклирани пластмаси в ЕС с повече от 15 %.

Европейската комисия обяви старта на Алианса за кръгова употреба на пластмасите на 11 декември 2018 г. след първоначална оценка на доброволните ангажименти в сектора за повече рециклирани пластмаси. Оценката показа, че ангажиментите от страна на доставчиците на рециклирани пластмаси са достатъчни за достигане и дори за преизпълнение на целта на ЕС от 10 милиона тона рециклирани пластмаси в Европа до 2025 г. Ангажиментите от страна на потребителите (производители на пластмасови изделия и производители на други изделия) обаче не бяха достатъчни, поради което за затваряне на пропастта между търсенето и предлагането беше необходимо да се предприемат действия.

Алиансът за кръгова употреба на пластмасите проведе първата си среща на 5 февруари 2019 г. в рамките на Европейските дни на промишлеността. По време на нея участниците се договориха да работят заедно по протежение на цялата верига на стойността за достигането на целта до 2025 г. в производството на продукти да се влагат 10 милиона тона рециклирани пластмаси. Като приоритетни бяха избрани пет теми:

  1. събиране и сортиране на пластмасовите отпадъци;
  2. проектни решения, позволяващи рециклиране;
  3. съдържание на рециклирана пластмаса в продуктите;
  4. НИРД и инвестиции, включително химическо рециклиране; както и
  5. мониторинг на рециклираните пластмаси в ЕС.

Веднага бяха сформирани и работни групи, които да търсят конкретни решения. През пролетта на 2019 г. те изготвиха и декларацията, която се подписва днес.

За повече информация

Стратегия на ЕС за пластмасите: съобщение за медиитеинформационни документи, информационна бележка