vegetables

В работната програма за политиката по насърчаване (популяризиране) за 2020 г., приета от Комисията, се очертават главните приоритети за подкрепа. Предназначението на политиката на ЕС по насърчаване на продажбите на хранителни продукти е да подпомага отрасъла да се възползва от разширяващия се и все по-динамичен световен пазар на такива стоки, да повишава осведомеността по отношение на схемите за качество, в т.ч. биологичното производство, и да помага на производителите, когато се изправят пред смущения на пазара.

През 2020 г. над половината от бюджета (118 милиона евро) ще бъдат насочени към кампании на пазари с висок потенциал за растеж извън ЕС, като Канада, Китай, Япония, Корея, Мексико и Съединените щати. Отраслите, които са допустими за финансиране, са производството на сирена и други млечни изделия, производството на трапезни маслини и маслиново масло и винопроизводството. Очаква се избраните кампании да доведат до повишение на конкурентоспособността и потреблението на хранителни продукти от ЕС, да се подобри репутацията им и да се увеличи пазарният им дял в тези целеви държави.

Освен това с помощта на кампаниите потребителите от ЕС и от целия свят ще бъдат осведомявани за различните схеми и знаци за качество на ЕС, например географските означения или биологичните продукти. Кампаниите ще бъдат насочени и към подчертаване на високите стандарти за безопасност и качество на хранителните продукти от ЕС, както и разнообразието и традиционните им черти. Накрая, в рамките на ЕС те ще бъдат съсредоточени върху насърчаването на здравословното хранене и повишаването на потреблението на пресни плодове и зеленчуци в рамките на балансирани хранителни режими.

Поканите за представяне на предложения за предстоящите кампании за 2020 г. ще бъдат оповестени през януари 2020 г. Право да подадат заявление за финансиране и да представят предложения имат широк кръг от организации, например търговски организации, организации на производители и групи от отрасъла на хранително-вкусовата промишленост, отговарящи за дейностите по насърчаване.

Така наречените „обикновени“ програми може да бъдат представяни от една или няколко организации от една и съща държава от ЕС; „многонационалните“ програми се представят от поне две национални организации от най-малко две държави членки или от една или няколко европейски организации.

За 2020 г. за обикновените програми са отпуснати 100 милиона евро, а за многонационалните програми – 91,4 милиона евро.

Още 9,5 милиона евро са заделени за собствените инициативи на Комисията. Те включват участия в панаири и комуникационни кампании, както и дипломатически инициативи, които се водят от европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, съпровождан от делегация от представители на стопанските среди. Тези начинания ще бъдат допълнително подсилени с финансиране от 17,2 милиона евро, които са на разположение от многонационалните програми за насърчаване от 2019 г. Това е допълнителна подкрепа за производството на сирена, млечно масло, трапезни маслини и маслиново масло на изпълнения с предизвикателства световен пазар.

За повече сведения

Годишна работна програма за 2020 г.

Повече сведения за политиката на ЕС за насърчаване на продажбите на селскостопански продукти

Приложение

  Милиони евро
ОБИКНОВЕНИ ПРОГРАМИ 100
Обикновени програми на вътрешния пазар 20
Тема 1. Програми за схемите за качество на ЕС (биологични продукти, географски означения, знак „Най-отдалечени региони“) 12
Тема 2. Програми за изтъкване на особеностите на способите за селскостопанско производство в Съюза (безопасност на храните, проследимост, автентичност, етикетиране, аспекти, свързани с хранителната стойност и опазването на здравето, добро състояние на животните…) и характеристиките на продуктите от ЕС от гледна точка на тяхното качество, вкус, разнообразие или традиции (=схеми за качество извън ЕС) 8
Обикновени програми в държави извън ЕС 75
Тема 3. Китай, Япония, Корея, Югоизточна Азия, Южна Азия 27,5
Тема 4. Канада, САЩ, Мексико 20
Тема 5. Други географски райони 22,5
Тема 6. Програми за информиране и насърчаване за говеждото и/или телешкото месо, насочени към държави извън ЕС 5
Обикновени програми за преодоляване на смущения на пазарите/допълнителна покана за представяне на предложения 5
 
МНОГОНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 91,4
Многонационални програми на вътрешния пазар 43
Тема А. Програми за схемите за качество на ЕС (биологични продукти, географски означения, знак „Най-отдалечени региони“) ИЛИ програми за изтъкване на особеностите на способите за селскостопанско производство в Съюза (безопасност на храните, проследимост, автентичност, етикетиране, аспекти, свързани с хранителната стойност и опазването на здравето, добро състояние на животните…) и характеристиките на продуктите от ЕС от гледна точка на тяхното качество, вкус, разнообразие или традиции 35
Тема Б. Програми за информиране и насърчаване, целящи повишаване на потреблението на пресни плодове и зеленчуци на вътрешния пазар в рамките на балансирани и правилни хранителни режими 8
Многонационални програми в държави извън ЕС 43.4
Тема В. Програми за схемите за качество на ЕС (биологични продукти, географски означения, знак „Най-отдалечени региони“) ИЛИ програми за изтъкване на особеностите на способите за селскостопанско производство в Съюза (безопасност на храните, проследимост, автентичност, етикетиране, аспекти, свързани с хранителната стойност и опазването на здравето, добро състояние на животните…) и характеристиките на продуктите от ЕС от гледна точка на тяхното качество, вкус, разнообразие или традиции 43.4
Многонационални програми за преодоляване на смущения на пазарите/допълнителна покана за представяне на предложения 5
Собствени инициативи на Комисията 9.5
ОБЩО за дейностите за насърчаване 200,9

Забележка:

„Обикновена програма“ е програма за насърчаване, представена от една или няколко предлагащи организации от една и съща държава членка.

„Многонационална програма“ е програма, представена от най-малко две предлагащи организации от най-малко две държави членки или от една или няколко европейски организации.

Източник: Европейска комисия